Modellen

Medvetna val-modellen

Medvetna val-modellen medvetandegör valmöjligheter och tydliggör dessutom beslut. De senaste tio åren har modellen hjälpt
organisationer med att på ett kraftfullt sätt koppla ihop sina strukturprocesser såsom mål, budget och organisering med sina kulturprocesser såsom vision, värdegrund och organisationskultur. Detta för att medvetet utveckla organisationen och kunna växa i ett föränderligt samhälle.

Medvetna val-modellen har också använts i grupp- och teamkontext för att utveckla gemensamma förhållningssätt och lyfta önskvärda beteenden samt på individnivå som grund för ledarskapsprogram och individuella utvecklingsprogram. Detta handlar om att få långtidsfriska medarbetare som är engagerade och passionerade i organisationens eller företagets medvetna förändringsutveckling. Ämnesområden inom vilka modellen använts är: ledarkap, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, organisationskultur, affärsutveckling, kreativitet och innovationer, grupputveckling, personlig utveckling, lärande, hälsa och livssyn.

Modellen kan även användas för samhällsutveckling, hållbarhetsfrågor och världs-förbättring som en karta och även kompass i design av samhällssystem och processer. Design av samhällssystem och strukturer är idag baserade på principer som inte tar vara på kraften hos människan och inte heller värderar den. Idag hör man ofta människor till exempel säga ”man måste vara frisk för att vara sjuk”. Detta är uttryck för den problematik som finns inbyggd i våra system idag, där symptom och reaktivitet ofta blir utfallet.

Människor vill göra ett bra jobb, de vill känna meningsfullhet och göra skillnad. Det finns en längtan att skapa gott och att verka i en omgivning där detta är möjligt. Samhällssystemen, hierkier och den struktur vi byggt möjliggör inte detta och en individs sunda förnuft bromsas, det vill säga även om man vill göra det som är bäst för alla parter, går det inte.

Delaktighet tar oss längre och involverar medborgaren/-na. Ett exempel i existerande system är Medborgardialog. Kommunikation är grund för att skapa delaktighet. Liknande begrepp och processer blir med hjälp av medvetna val-modellen tydliga och kan guida både systemdesign och förvaltning. Empati i våra organisationer är en grundläggande förutsättning för proaktivitet, det vill säga att ligga steget före. Det innebär att möta företeelser innan de blir problem och att se framtidsmöjligheter.

Medvetna val-modellen är en post industriell förklaringsmodell och en styrningsmodell som gör skillnad i människors liv – både på det personliga och på det yrkesmässiga planet. Den ger också tydliga politiska tillämpningar som innebär ett större skifte i vårt samhälle. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till bäst för världen.

Snabb kontakt

Stellan Nordahl

070-748 25 82, mejla Stellan

Jag vill veta mer